Tiukkapipoisuuden vastustaja

Kirsi Graphics tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Kirsi Graphics

Yhteystiedot:
Näsilinnankatu 28 1 E, 
33200 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Kirsi Graphics/ Kirsi Eerikkilä
Näsilinnankatu 28 1 E,
33200 Tampere
040 845 1496
kirsi@kirsigraphics.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Kirsi Graphics/ Kirsi Eerikkilä
Näsilinnankatu 28 1 E,
33200 Tampere
040 845 1496
kirsi@kirsigraphics.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 • Asiakastietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Asiakastietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen perusteella
  (esim. asiakas on on itse luovuttanut yhteystietonsa Mainostoimisto Keon käyttöön)


Asiakastietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat asiakastiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Asiakkaan tai yrityksen nimi
 • Osoite / laskutustiedot
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Sähköpostitse: 
kirsi@kirsigraphics.fi

Tai kirjeitse:
Mainostoimisto Keko
Näsilinnankatu 28 1 E,
33200 Tampere

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Mainostoimisto Keon ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

 • Asiakastietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Asiakas voi itse pyytää tietojen poistamista Mainostoimisto Keon rekisteristä
 • Asiakastiedot poistetaan automaattisesti asiakasrekisteristä, mikäli asiakkaalla ei ole ollut tarvetta Mainostoimisto Keon palveluille 12 kuukauteen

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.